Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schoonheidsinstituut Anja

Artikel 1
Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen Schoonheidsinstituut Anja en de cliënt .

Artikel 2
Inspanning Schoonheidsinstituut Anja
1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. Schoonheidsinstituut Anja is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 3
Afspraken
1. De cliënt moet verhindering of wijziging voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidsinstituut Anja melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidsinstituut Anja 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.( indien zij gehinderd worden door overmacht vervalt deze verplichting )
3. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in het schoonheidsinstituut komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Artikel 4
Persoonsgegevens en privacy
1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantenbestand.
3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5
Betaling
1. Schoonheidsinstituut Anja vermeldt prijzen van de behandelingen op de website en in de etalage. De prijzen van producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen ,cash of via betalingsapp.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling onmiddellijk via overschrijving te geschieden op het door Schoonheidsinstituut Anja aangegeven bankrekeningnummer.
6. Wanneer een cliënt één maand na factuurdatum zijn betaling nog niet heeft voldaan, is Schoonheidsinstituut Anja gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de cliënt.

Artikel 6
Aansprakelijkheid
1. Schoonheidsinstituut Anja is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie ivm lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Schoonheidsinstituut Anja is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het schoonheidsinstituut.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet van Schoonheidsinstituut Anja zelf

Artikel 7
Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidsinstituut Anja.
2. Schoonheidsinstituut Anja moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Artikel 8
Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidsinstituut Anja en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidsinstituut Anja (www.schoonheidsinstituutanja.be) .
Privacy Statement
Privacy Statement Schoonheidsinstituut Anja
De persoonlijke gegevens van de client worden geregistreerd in een klantenbestand.
Deze kunnen op ieder monent door de client zelf aangepast worden via de afsprakenbevestiging die per mail worden uitgezonden en via volgende link : https://app.ibeauty.be/index.php/gdpr
Het emailadres van de client wordt opgenomen in het klantenbestand voor het uitzenden van van de afsprakenbevestigen en herinneringsmails en voor het verzenden van nieuwsbrieven.
Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen de client dit ook op ieder moment aanpassen via bovenstaande link.